Pályázati felhívás 

versenykiírás 


A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar Védjegy Egyesület pályázatot ír ki

"Álmodtam egy startup-ot magamnak"

címmel a Magyarországon működő középiskolák 11-12. évfolyamos tanulói és pedagógusai részére


A pályázati feladat rövid leírása:

Egy elképzelt új termék, szolgáltatás létrehozására, vagy már meglévő termék, szolgáltatás továbbfejlesztése (innovációja) érdekében létre kell hozni egy pénzügyi tudatos vállalkozást, aminél a szellemi tulajdonjog (pl. védjegy) védelmét is be kell tudni mutatni, hogy azt másik társaság ne tudja ellopni. Ehhez tudni kell a vállalkozás alapítása előtti költséghatékony (költségtakarékos) teendőket. A feladatot érdemes felsorolásszerűen írni. Emellett plusz pontokért a vállalkozás stratégiáját is össze lehet állítani, melynek tartalmaznia kell részstratégiákat is, köztük elsősorban a pénzügyi- és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos stratégiát kellene részletezni.

A pályázatnak egy rövid, kifejező címet is kell adni.

Várjuk a szellemi tulajdonjog védelmével kapcsolatos teendők felsorolását - ez vonatkozhat pl. a cég nevére, logójára, termék nevére, szlogenre, formára, know-how-ra, titoktartásra, stb.

A pályázatban be is kell mutatkozni, tehát bemutatni a csapattagokat, az iskolát, röviden ki kell fejteni a témaválasztás indokait, valamint hol látják benne a kihívást?

A pályázat célja:

Szeretnénk, ha a projekt kidolgozása során a középiskolai diákok elsajátítanák a vállalkozásalapítással kapcsolatos alapismereteket, és ezzel összefüggő pénzügyi kötelezettségeket, megismernék a termékek, vagy szolgáltatások szellemi tulajdonvédelmének lehetőségeit, hogy ezzel ismereteket szerezzenek az iparjogvédelem, a védjegyjog és a szerzői jogokkal kapcsolatosan is, továbbá fejlesztenék a kutató- és csapatmunkát. A verseny során megszerzett új ismeretekkel segíteni kívánjuk a diákok versenyszférában történő későbbi elhelyezkedését, valamint azok a diákok, akik felsőfokú képzésben folytatják tanulmányaikat, a megszerzett ismeretekkel könnyebben be tudnak majd kapcsolódni a felsőfokú intézményekben folyó innovációs és K+F tevékenységekbe. A pályázat megírása során felhasználásra kerülhet az iskolában tanulmányaik során szerzett tudás.

Kik pályázhatnak?

 • A pályázaton Magyarországon működő középiskolák (független attól, hogy a jelentkező iskolák állami, egyházi, vagy alapítványi tanintézmények) 11-12. évfolyamokból összeállított csapatok.
 • Az iskolai csapatok 5 főből állnak, amelyből egy fő a felkészítő tanár és 4 diák.
 • A pályázaton az egyes középiskolákból több csapat is részt vehet, továbbá egy tanár több csapatot is felkészíthet és pályázhat

Pályázat tartalma:

A pályázaton fel kell tüntetni:

 • a pályázó iskola nevét és címét,
 • a csapatot vezető tanár nevét és elérhetőségét,
 • a csapat diáktagjainak neveit és e-mail elérhetőségeit, valamint
 • a pályázó csapatnak nyilatkoznia kell, hogy a pályázati munkában leírtak a saját szellemi termékük.
 • a pályázatban röviden be kell mutatni a felkészítő tanárt, a csapattagokat, az iskolát és két-három mondatban ki kell fejteni a témaválasztás indokait, valamint azt is, hogy hol látják benne a kihívást.
 • a pályázat címét

A pályázati téma ajánlás szerinti tartalma:

· Bemutatandó az elképzelt vállalkozás létrehozásának lépései és pénzügyi vonzatait

 • Tervezett vállalkozás főbb tevékenységének bemutatása, mellyel egyidejűleg ismertetni kell a vállalkozás alapításával kapcsolatos főbb lépéseket cégjogi, pénzügyi (pl. vállalkozás neve, székhelye, tulajdonosai, ügyvezető, vállalkozás formája - pl. egyéni vállalkozó, bt., kft. -, pénzügyi terv, stb.) és iparjogvédelmi-, védjegyjogi és saját domain megszerzése szempontból, esetleges saját szellemi termék bemutatásával (pl. új termék, üzleti modell, technológia, új termék formája, stb.).
 • A projekt során ki kell fejteni a vállalkozás alapítása előtti főbb teendőket (pl. rövid üzleti stratégia - piackutatás, stb.).
 • A cégnév rövidített megnevezésénél és/vagy terméknél és/vagy szolgáltatásnál figyelni kell egyediségére, hogy az esetleges versenytársak által használt brandnévhez képest biztosítva legyen a megkülönböztető képesség, legyen saját védjegyünk.
 • A pénzügyi ismereteknél figyelembe kell venni többek között a tanulmányaid során megszerzett tudást, hogy milyen pénzügyi kérdésekre kell figyelemmel lenni vállalkozás indításánál. Térjetek ki arra is, hogy egy fő foglalkoztatott dolgozó mennyibe kerül a gazdasági társaságnak. Röviden vázolni kell az új társaság immateriális javait, beleértve a szellemi tulajdon által adott lehetőségeket (pl. apport).

· Bemutatandó az elképzelt termék és/vagy szolgáltatás a szellemi tulajdonjogának használatával

 • Az új termék milyen területen kerül felhasználásra, illetőleg abban mi az újdonság (innováció).
 • Milyen lehetőségek vannak az új termékek, szolgáltatások iparjogvédelmére (pl. szabadalom, formatervezési minta, védjegy, földrajzi árujelzők oltalma, know-how, szerzői jog, stb.).
 • A szellemi tulajdon jogvédelmek milyen előnyt adnak a vállalkozásnak (pl. versenyelőny, cégértékét növeli, stb.).
 • A kitalált új védjegynél (pl. szó, szóösszetétel, ábra, stb.) ki kell fejteni, hogy a védjegy jogvédelme milyen gazdasági előnyt, illetőleg mint vagyoni jog mely területeken jelent gazdasági előnyt (pl. hitelfelvétel, cég üzleti értéke, licenciaengedély, stb.).
 • A hamis áru beszerzése, értékesítése, amely a szellemi tulajdont is érinti, milyen gazdasági hátránnyal jár.
 • Amennyiben a csapat úgy ítéli meg, hogy a termék alkalmas lehet arra, hogy szabadalmi, használati minta-, vagy formatervezési mintaoltalomban (dizájn) részesüljön, röviden sorolja fel a főbb védelmi lehetőségek megnevezését. Esetleg sorolja fel, hogy a vállalkozás működéséhez szükséges weblapnál milyen iparjogvédelmi és szerzői jogokat javasolt figyelembe venni.
 • A pályázatnak az 1-2. pontokban felsoroltakon kívül minden olyan elemet érdemes tartalmaznia, amelyet a pályázat megismerése és kidolgozása során szerzett tudással, mint önálló gondolatokat is bemutat, amely a pályázat értékelésénél a bírálók kiemelten figyelembe vesznek.

Terjedelme

Minimum 6, maximum 12 gépelt oldal, amelyhez mellékletben csatolni lehet fotókat, ábrákat, folyamatábrákat stb., de ezek nem képezik részét a terjedelemnek.

Formai követelmények

 • Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret. Sorkizárt. 1,5-es sorköz.
 • Térköz előtte 12, térköz utána 6. A térköz beállításánál "Az azonos stílusú bekezdések között ne legyen térköz" lehetőség legyen beállítva (azaz bepipálva).
 • Margó az Office "Normál" beállítása szerint, azaz jobb-bal-alsó-felső mind 2,5 cm.
 • Fedőlap és tartalomjegyzék is szükséges (ezek nem képezik részét a dolgozat terjedelmének)
 • Egyszerű oldalszámok alul (jobbra, vagy középen)
 • Hivatkozások feltüntetése (Beszúrás à Hivatkozás)

Kiemelt segédletek

www.kozepiskolakversenye.hu oldalon.

Pályázattal kapcsolatos információk

Telefon hétköznap 09.00-17.00 között a +36/30/951-2085

E-mailen hétfőtől szombatig 09.00 - 17.00 óra között a kozepiskolakversenye@kozepiskolakversenye.hu

Pályázat meghirdetésének időpontja: 2020. február 17.

A pályázati kiírást minden egyes középiskola e-mail útján közvetlenül kapja meg, illetőleg a pályázati kiírás megtalálható a Kiírók weboldalain, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala www.sztnh.hu, a Magyar Védjegy Egyesület www.vedjegyegyesulet.hu, valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének www.vosz.hu és a www.kozepiskolakversenye.hu oldalon.

A pályázat kiírói kérik az iskolákat, hogy a pályázati kiírást tegyék közzé és/vagy a kiíráshoz biztosított A/4, vagy A/3 formátumú plakátját helyezzék ki az iskolai hirdetőtáblákra.

Jelentkezés módja

A jelentkezés módja a pályázati kiírással egyidejűleg megküldött űrlap kitöltésével történik, melyet kitöltve és aláírva a kozepiskolakversenye@kozepiskolakversenye.hu e-mail címre szükséges visszaküldeni, mely minden egyes jelentkezést visszaigazolunk a küldő e-mail címére. A jelentkezési lap főbb tartalmi eleme, hogy a pályázati kiírás teljes tartalmát a jelentkezők elfogadják és az iskola nevét és címét, a pályázó csapat tanára nevét és a csapat tagjainak nevét és aláírását tartalmazza. Ellenőrizzük, hogy az így beérkező jelentkezés minden feltételnek megfelel-e, és ezt követően kapnak a jelentkezők válasz e-mailt, amelyben elfogadjuk a jelentkezést vagy szükséges esetben hiánypótlást kérünk.

A jelentkezéssel a pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy pályázatukat ellenszolgáltatás nélkül valamennyi ismert felhasználási módra kiterjedő módon a kiírók felhasználják, így különösen saját weblapjukon és közösségi média oldalaikon, valamint különböző szakmai értékelésben, jelentésekben. A csapattagok kijelentik, hogy ők a pályázat szerzői és ezáltal joguk van azt benyújtani és a felhasználásra engedélyt adni, továbbá garantálják a pályázat eredetiségét. A felhasznált forrásokat megfelelően fel kell tüntetni. A plagizálás a pályázat kizárását eredményezheti.

Beküldés határideje

2020. április 30. (csütörtök) 23.59 óra

Beküldés módja

A kidolgozott pályázatok - határidőn belül - e-mail útján pdf formátumban csatolva küldendők be a kozepiskolakversenye@kozepiskolakversenye.hu címre, melyről visszaigazolást küldünk.

Az oldalanként fényképként küldött pályázatokat nem tudjuk elfogadni. A pályázó csapattagok hozzájárulnak ahhoz, hogy pályázatukat ellenszolgáltatás nélkül digitális, vagy nyomtatott formában a kiírók közzétegyék saját weblapjukon és közösségi média oldalaikon, valamint felhasználhatják különböző szakmai értékelésben, jelentésekben, stb. a pályázó csapat minden egyes tagjának aláírásával nyilatkozni kell arról, hogy Ő a pályázat szerzője és ezáltal joga van azt publikálni, publikáltatni, továbbá garantálja a pályázat eredetiségét. A felhasznált valamennyi forrás pontos megjelölése szükséges.

Értékelés szempontjai

 • Vállalkozások alapításával és indításával kapcsolatos főbb teendők ismertetése max. 35 pont
 • Vállalkozási stratégia elkészítése - ezen belül pénzügyi stratégia a pénzügyi tudatosság szem előtt tartásával max. 20 pont
 • Vállalkozással kapcsolatos iparjogvédelmi (védjegy) és szerzői jogi feladatok, valamint a jogvédelem módjainak ismertetése és a csapat saját innovációja max. 45 pont
 • Logikus felépítés max. 20 pont
 • Megvalósíthatóság ismertetése max. 24 pont
 • Igényes, szakszerű kidolgozás max. 16 pont
 • Projekt teljes kidolgozásának értékelése, figyelemmel a kiírás céljaira max. 40 pont
 • Maximálisan elérhető pontérték: 200 pont

Bírálóbizottság

A pályázatok elbírálásában részt vesznek a kiíró Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar Védjegy Egyesület szakemberei és az általuk kiválasztott szakértők.

A legtöbb pontot elérő pályázatok között a bírálóbizottság sorrendet állapít meg és a legjobb 5 pályaművet díjazza.

Pályázati díjak

A nyertes pályázatokra a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala összesen nettó 2.500.000.-Ft-ot biztosít.

A Pályázat első 5 díjazott csapatának minden tagja az oklevelek mellé pályázati díjban is részesülnek, mely Media Markt vásárlási utalvány:

 • 150.000.-Ft/fő értékben
 • 125.000.-Ft/fő értékben
 • 100.000.-Ft/fő értékben
 •   75.000.-Ft/fő értékben
 •   50.000.-Ft/fő értékben

A pályázaton résztvevő minden pályázó iskola és a csapat minden tagja oklevelet kap, amelyet a kiíró szervezetek vezetői írnak alá.

Eredményhirdetés és ünnepélyes díjátadó

2020. május 26-29. között

Helye: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kijelölt helyszínen, melyről természetesen időben tájékoztatást adunk.

A pályázat teljes lebonyolításáért a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Magyar Védjegy Egyesület és a Brand Way & Compass Kft. (1132 Budapest, Borbély u. 5-7.), mint a verseny előkészítője, teljes körű lebonyolítója, kapcsolattartója és valamennyi fázisában résztvevője a felelős és egyben valamennyi Pályázóval közvetlenül a kapcsolatot tartja.

Budapest, 2020. február 17.


                                                  Pomázi Gyula                                   Gláser Tamás

                                                       elnök                                        ügyvezető elnök

                                Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala          Magyar Védjegy Egyesület

                                                        Kiíró                                                Kiíró